Home / Generate unique id

This page shows how different Go libraries generate a unique id:

github.com/rs/xid c9uvh1926unb7s3iddrg
github.com/segmentio/ksuid 2969hlfj9kOvMSAu40gfu2fctMs
github.com/kjk/betterguid -N1w3gh9X0XQmAX0Qg41
github.com/oklog/ulid 01G2Y15JTAX2SEYA84W7AEH95N
github.com/sony/sonyflake 5a7c1985400bd28
github.com/chilts/sid 1652422789962838133-5538564154964850490
github.com/satori/go.uuid 1a83940c-ffa5-4644-8ac1-94afda8ffc9f

Learn more about those libraries.