Home / Generate unique id

This page shows how different Go libraries generate a unique id:

github.com/rs/xid cba1d9ehgsol148sni7g
github.com/segmentio/ksuid 2C4f5y5CoXuAsiRrimxw1UdY6eY
github.com/kjk/betterguid -N7BT6QteTmoxQ3gkE0k
github.com/oklog/ulid 01G867GXQS963ZJVGMAWW2XVME
github.com/sony/sonyflake 5c9655cb200da36
github.com/chilts/sid 1658066597625157055-3777475241794225618
github.com/satori/go.uuid a86f9757-9e93-47a9-9b5c-e27a92d20233

Learn more about those libraries.